Originele en verzorgde albums en fotoboeken met uw mooiste beelden
Huwelijksfotografie met een romantisch hart
Uw mooiste dag vastgelegd in spontane en ongedwongen beelden!

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Fotografie Romantique
Verenigde Natiënlaan 38
8530 HARELBEKE
BE 524 516 909
1.    Inroepbaarheid : De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich ook op de zijne te beroepen.

2.    Reproductievoorwaarden :

a)    Het gebruik van onze documenten is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op de factuur of bestelbon. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een document niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande toestemming en de vermelding van onze naam. Het gebruik van onze documenten gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op het document zijn afgebeeld, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.

b)    Indien de reporductierechten worden afgestaan, gaat de afstand pas in nadat de overeengekomen prijs is betaald.

c)    Onze documenten kunnen niet zonder toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.

d)    In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotocopie, microfilm, videoprocédé of electronische, digitale of analogische manipulatie) mag er een nieuw origineel of een copie van welke aard ook van de door ons geleverde documenten gemaakt worden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

e)    De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren. De klant verbindt er zich toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaandelijke toestemming.
Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Bij gebren behouden wij ons het recht om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-tarief. Bij elke gebruik dat niet door ons was toegestaan, hebben wij eveneens automatisch recht op een vergoeding gebaseerd op het SOFAM-tarief.

f)    De gebruiker verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of verspredien van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen..


3.    Bestelling :Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren.


4.    Annulering : Wanneer een bestelling door een klant wordt geannuleerd of niet door ons wordt uitgevoerd (behalve in geval van overmacht) heeft de benadeelde partij recht op de overeengekomen vergoeding die in geen geval lager mag zijn dan 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.


5.    Studies, voorontwerpen, proeven, levering op zicht : Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto’s, tekeningen, schetsen, modellen, teksten, video’s…enz…) die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerde met de gemaakte kosten. In dat geval is geen enkel gebruik op welke manier dan ook, toegestaan.


6.    Aansprakelijkheid : De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Behoudens uitdrukkelijke
Andersluidende bepaling, heeft de levering plaats bij ons (op ons adres). De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de documenten die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.


7.    Leveringstermijnen : Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruikgn van het beroep. Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend door ons toedoen niet gerespecteerd wordt en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht aan de bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 15% te verminderen. Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijk bedrag van de bestelling met ten minste 50% ter vermeerderen.


8.    Klachten : Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na de leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zoniet wordt de levering als aanvaard beschouwd.


9.    De betaling : Onze facturen moeten binnen de 14 dagen bij ons (op ons adres) betaald worden. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 375 euro. Deze forfaitaire vergoeding staat dus los van de schadeloosstelling wegens schending van de auterusrechten en van de procedure- en gerechtskosten.


10.    Territoriale bevoegdheid :
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van KORTRIJK  bevoegd.
I  geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoedanook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624,1.2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.